תקנון אתר - "מובטל" דרושים

תקנון אתר

מבוא
הגלישה באתר "מובטל" (להלן: אתר "מובטל" דרושים) כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקוראם בעיון טרם שימושך באתר. השימוש בשירותים מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם, ללא כל שינוי, שאם לא כן לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים, כולם או חלקם.
התקנון נכתב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ובשביל רצף כתיבה, אך יש לקראם כאילו נכתבו גם בלשון נקבה. כותרות סעיפי התקנון הינן לצורכי נוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירושו ו/או לפרשנותו.

כל הטקסטים ומודעות הדרושים באתר מנוסחים (לעיתים) בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

אתר "מובטל" דרושים עושה כל מאמץ כדי להבטיח שכל מודעות הדרושים שמתפרסמות באתר יעמדו בדרישות כל דין, לרבות איסור הפלייה מחמת גיל, מין ועילות נוספות המפורטות בחוק, יחד עם זאת, ייתכן ויתפרסמו מודעות שיש בהן חשש להפליה. במקרה ומצאת מודעה כאמור, שלח/י לנו הודעה באמצעות דף יצירת קשר ונטפל בזה באופן מיידי.

מדיניות שליחת דיוור מהאתר (ניוזלטר /פרסומת /קורות חיים /עדכוני מידע) למשתמשים בשרותי האתר
כל גולש: מעסיק או מחפש עבודה, המשתמש בשרותי האתר מצהיר כי הוא מסכים ויודע כי נרשם לקבלת דיוור מכל סוג שהוא מהאתר, כולל: קורות חיים, עדכוני פעילות, סוכן חכם, פרסומת ועוד. הפסקת קבלת הדיוור מתאפשרת לכל אחד בכל עת, אופן ההסרה על ידי לחיצה על הקישור המתאים שממוקם בתחתית הדיוור.

קבלת קורות חיים בעקבות פרסום משרות באתר
קורות החיים של המועמדים נשלחים דרך מערכת שרתי אתר "מובטל" על ידי המועמדים בלבד. קורות החיים ישלחו במשך כל תקופת הפרסום ועד ל60 יום לאחר הסרת המודעה מהלוח, כמו כן, במקרים בהם המועמדים ישמרו את פרטי המשרה יתכן כי ישלחו קורות חיים גם לאחר 60 יום.

סוכן חכם
הסוכן החכם נשלח במייל למי שביקש ונרשם לסוכן באמצעות טופס הרישום שבאתר. את הסוכן ניתן להפסיק בכל רגע, באמצעות הטופס שבאיזור האישי. הסרת הסוכן מתבצעת באופן מידי, יתכן מצב בו ישלח הסוכן עד 4 ימי עסקים מיום בקשת ההסרה.

כתובות דואר שונות לאותה תיבה
באחריות הלקוח לבקש הסרה / הפסקה של שליחת סוכן חכם או עלון מידע או כל תכתובת מייל אחרת מכתובת המייל אליה נשלח הדיוור בלבד. לא ניתן להפסיק או להסיר מרשימה כתובות שאינן קיימות ברשימה, למשל:
הפסקת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לא תפסיק את שליחת המייל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נהלי פירסום מודעות באתר "מובטל" דרושים
המשרות המפורסמות באתר מיועדות לחשיפה פומבית בלוח הדרושים של אתר "מובטל" בלבד. כל המשרות המוצגות באתר מוצגות וחשופות באתר ללא צורך בתשלום לשימוש מחפש העבודה בלבד. הפרה של סעיף זה לתקנון תגרור תשלום של פיצוי מוסכם בגובה 500 ש"ח לכל משרה שתופיע \ שנאספה \ שהועתקה \ ושמוצגת באתר אחר. למען הסר ספק, אין רשות לאף אחד להעתיק משרות מהאתר.

חובה לנסח את מודעות הדרושים על פי חוק שיוויון הזדמנויות הקובע:
”מעביד או הזקוק לעובד לא יפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית אלא אם כן הצעת העבודה צוינה בלשון זכר ובלשון נקבה בין ביחיד ובין ברבים, וכן לא יפרסם מודעה כאמור שיש בה הפליה על פי הוראות סעיף 2 לחוק“

פרסום מודעה בחינם
מודעת מילים בסיסית, המיועדת לחיפוש עובדים, תפורסם ללא תשלום למשך תקופה שתקבע על ידי אתר "מובטל" דרושים, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. האתר רשאי להגביל מעת לעת את אורך הטקסט במודעה, וכן את גודל ותבנית העיצוב. באם תאושר המשרה על ידי אתר "מובטל" דרושים, בחשבון המעסיק יופיע כי המודעה מאושרת לפרסום. האתר שומר את הזכות להפנות מחפשי עבודה גם למודעות דרושים שפג תוקפן ולא הוסרו על ידי המעסיק. האתר שומר את הזכות לא לאשר משרות שהוגשו לפרסום חינמי, לבקש הבהרות, פרטי קשר של החברה המפרסמת או פרטים אחרים הקשורים במודעת הדרושים שהוגשה לפרסום בלוח. 

פרסום מודעה בתשלום
פרסום מודעת דרושים חמה באתר כרוך בתשלום. מחיר המודעה קבוע ומוצג באתר. מחיר המודעה יוצג לאישורך בתהליך מסירתה לפרסום ואתה תתבקש לאשרו ולמלא את טופס התשלום. הפרסום יוגבל לתקופה שתקבע ותוצג על ידי אתר "מובטל" דרושים, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. תוכל לסיים את תקופת הפרסום באופן עצמאי, לפני תום התקופה. אם תבחר לעשות כן, לא תהיה זכאי להחזר או תמורה כלשהיא. אתר "מובטל" דרושים יהיה רשאי לגבות את התמורה מכרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת תהליך הפרסום. האתר שומר את הזכות לא לאשר משרות שהוגשו לפרסום בתשלום, לבקש הבהרות, פרטי קשר של החברה המפרסמת או פרטים אחרים הקשורים במודעת הדרושים שהוגשה לפרסום בלוח.

הסרת משרה מהלוח
תוכל לסיים את תקופת הפרסום באופן עצמאי, לפני תום התקופה. אם תבחר לעשות כן, לא תהיה זכאי להחזר או תמורה כלשהי. משרה שהוסרה מהלוח אינה ניתנת לשחזור בשום תנאי. תוכל לשוב ולפרסם את המשרה בלוח, ע"פ התנאים ובהתאם לתהליך שנקבע.

מגבלת משרות חינמיות
מגבלת המשרות באתר מתייחסת לפרסום משרות ללא תשלום בלבד ויכולה להשתנות מעת לעת.
הנהלת האתר רשאית לשנות את מדיניות הגבלת המשרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא מתן פיצוי.

מיקום המודעות
אינך זכאי לקבוע את מיקום המודעה שתמסור לפרסום באתר או באמצעותו. מיקום המודעה יקבע על-ידי האתר, ולפי שיקול דעתו המוחלט, מבלי שתהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה בעניין זה. משרות חמות שירכשו בתשלום יקבלו חשיפה גם בדף הפייסבוק שלנו.

הארכת תקופת פרסום המודעות
בכל אחד מסוגי המודעות שתפרסם באתר, לא תוכל להאריך את תקופת הפרסום, תהיה זכאי לשוב ולפרסם את המודעה דרך האתר, בכפוף לזכותו של אתר "מובטל" דרושים להפסיק את פרסומן של מודעות מכל סיבה. אם תבחר להפסיק את פרסומה של מודעה במהלך תקופתה, או אם אתר "מובטל" דרושים ימחק את המודעה בגלל הפרת הסכם זה, לא תהיה זכאי להחזר בגין התשלום לאתר "מובטל" דרושים.

תכנים אסורים לפרסום
אלה המגבלות החלות על פרסום מודעות באתר. אתה מקבל על עצמך מגבלות אלה ומאשר בזה שבמודעה ובתכנים שתמסור לפרסום אין תוכן כדלקמן:
מודעה המכילה תוכן זה תוסר מהלוח באופן מידי ללא החזר כספי כלשהו, מערכת האתר שומרת את הזכות לתבוע מהמפרסם כל נזק שנגרם או שיגרם בעקבות פרסום תכנים אסורים.
- כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה
- כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין (לדוגמה בלבד: מודעות לשירותי זנות)
- כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו
- פרסום שירותים/מוצרים/טקסט שאינו מודעת דרושים.
- כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם
- כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב
- סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור
- כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב
- כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני
- כל מידע העלול להטעות צרכן
- כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר "מובטל" דרושים בפרט
- כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

אין לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות שרתי אתר "מובטל" דרושים עצמם).

מחיקת מודעות
אתר "מובטל" דרושים רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לפרסם כל מודעה שמסרת לפרסום מכל סיבה שהיא. אתר "מובטל" דרושים רשאי גם למחוק כל תוכן כאמור, אפילו אם כבר פורסם באתר, בחינם או בתשלום, ללא כל הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתר "מובטל" דרושים יהיה רשאי למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש או הסכם זה או אם תשומת לבו הופנתה במפורש לכך שהתכנים שפרסמת מפרים את הוראות החוק.

הפצת קורות חיים
מחפש העבודה שמבצע/ת הפצת קורות חיים יודע שלא ניתן לשלוט לאן נשלחים קורות החיים, ושפעולה זו אינה דיסקרטית ואינה ניתן לביטול לאחר ביצועה.

תשלומים
השימוש בחלק מן השירותים באתר כרוך בתשלום. התשלום יפרע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. ידוע לך ואתה מסכים, שפירעון התשלום הוא תנאי לשימוש בשירותים אלה. אי-פירעון התשלומים במועדם יהווה הפרה של הסכם זה. במקרה זה אתה מתחייב לשלם ל אתר "מובטל" דרושים את סכום החוב בצירוף הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן, ריבית בשיעור שנתי של 18% אשר תצטרף אחת לרבעון על קרן החוב הצמודה והוצאות גביה סבירות (לרבות טיפול משפטי, במידה והיה).
אחור בפירעון תשלומים העולה על חודש ימים יהווה הפרה יסודית של ההסכם, המקנה לאתר "מובטל" דרושים זכות לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותים - כל זאת מבלי לגרוע מזכויות האתר לפי הוראות כל דין.

ביטול עסקה
ניתן לבטל את העסקה תוך 3 ימים. יש לשלוח מייל המפרט את סיבת הביטול לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
לאחר הביטול תזוכה במחיר ששילמת בניכוי 15% דמי ביטול או 60 ש"ח (הגבוה מביניהם).
לא יתקבל החזר על מוצרים בהם נעשה שימוש, עלות המוצרים תחושב לפי המחיר באתר, כאילו נרכשו באותה הכמות מראש.

העדר אחריות
השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/ת למרות שאתר "מובטל" דרושים עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו - לרבות לוחות המודעות המקוונים - עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא . משכך, השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך כמשתמש/ ת בלבד

אתר "מובטל" דרושים אינו אחראי למודעות והתכנים שאתה או משתמשים אחרים באתר תמסרו לפרסום, בכלל זה, אתר "מובטל" דרושים אינו יכול לוודא את נכונותם או דיוקן של מודעות ותכנים אלה. מסיבה זאת, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכנה של כל מודעה ותוכן אחר כלשהו שמסרת לפרסום ולכל התוצאות שינבעו מפרסומם.

בכלל זה, אתר "מובטל" דרושים אינו נושא באחריות לחוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגלל כל מודעה או תוכן אחר כלשהו שתמסור לפרסום באתר.

אתר "מובטל" דרושים אינו נושא באחריות לכל תגובה שתקבל (אם בכלל) בעקבות הפרסום באתר. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות פרסום מודעות ותכנים באתר. זכור: עליך לנהוג בפניות אליך לפחות אותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

אחריות האתר עפ"י חוזה זה, תהא מוגבלת להצגת מודעת דרושים באתר "מובטל" דרושים בלבד במשך תקופת הפרסום ועפ"י תנאיו. האתר לא ישא בכל אחריות על התוכן המוצג במודעה או בכל אופן אחר. אחריות הפרסום לרבות האחריות על תוכנו רובצת על כתפי המפרסם והוא לבדו ישא בכל האחריות לפרסום זה.
לאתר תהיה זכות חזרה ללקוח במקרה בו תתבע החברה ע"י צד שלישי בגין תוכן הפרסום.
מוסכם כי לאתר לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח בגין נזקים עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, ואם תידרש לכך ו/או תיתבע על כך תהה לה זכות חזרה ללקוח.

המפרסם לא יהיה זכאי למחות ו/או להסב ו/או להעביר ו/או למכור את התחייבויותיו וזכויותיו עפ"י חוזה זה, מבלי לקבל את אישור אתר "מובטל" דרושים לכך.
כל שינוי או חריגה מתנאי חוזה זה, לא יהא להם תוקף אלא אם אושרו בכתב חתום ע"י מורשי החתימה של אתר "מובטל" דרושים.

שיפוי
אתה מתחייב לשפות את אתר "מובטל" דרושים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר-טרחת עורכי-דין והוצאות משפט - עקב הפרת חוזה זה. בנוסף, תשפה את אתר "מובטל" דרושים או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום.
ידוע לך ואתה מסכים שלוח המשרות באתר אינו נושא באחריות לדיוקו, שלמותו, עדכניותו או התאמתו לצרכיך של כל מידע כאמור. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה כלפי אתר "מובטל" דרושים בגין המידע והנתונים דלעיל.

מדיניות פרטיות
אתר "מובטל" מכבד את פרטיות הגולשים . מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצא בכל עת בדף זה, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן כאן מעת לעת .

אתר "מובטל" מתחייב בפני המשתמשים שלא לסחור או להעביר פרטים אישיים לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או עלול לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר או במקרה של שימוש בשירותים לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.
בנוסף אתר "מובטל" יהיה רשאי לחשוף את פרטי משתמש במקרה של מחלוקת או הליך משפטי בין האתר ובין המשתמש וזאת לצרכי ההליך בלבד.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע”י משתמשי האתר ולקוחות החברה יחשבו ויהיו חלק מנכסי ומשאבי האתר ויהיו ניתנים להעברה לצד ג’ במסגרת תהליך רכישה או העברת בעלות/ אחריות על האתר.

איננו אוספים מידע אישי על משתמשים באתר, למעט מידע אנונימי לשיפור הגלישה שלך באתר באמצעות השרת שלנו ובאמצעות שימוש ב"עוגיות " (cookies). מערכת סטטיסטיקה המנוהלת באמצעות חברה חיצונית אוספת באופן אוטומטי פרטי מידע אנונימיים מסוימים כגון שם ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, סוג הדפדפן של המשתמש (כגון, "נטסקייפ" או "אינטרנט אקספלורר"), וכתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש המיוצגת באמצעות מספר המוקצה לכל משתמש על ידי ספק שירותי אינטרנט. "עוגיות" הן קבצי טקסט קטנים המשוגרים אל הכונן הקשיח של המשתמש וממוקמים בו על מנת להתחקות אחר תנועותיו באתר, לעמוד על בחירות הדפים שלו, שליחת קורות חיים למודעות דרושים באתר. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים לך לנטרל את פעולת ה"עוגיות", אם זו העדפתך.
אנו משתמשים במידע האנונימי הזה לשיפור השירות באתר. איננו משתמשים במידע להשגת מידע נוסף אודות מבקרים באתר.
כל משתמש יכול באופן עצמאי לנקות את ה"עוגיות" השמורות אצלו בדפדפן. הוראות על אופן הסרת "עוגיות" רשומות בדפי העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.
במסגרת הפרסום באתר אנו משתמשים גם בפרסום מבוסס התנהגות גולשים ופרסום לקהלי יעד על פי ובעזרת מערכות ו"עוגיות" של חברות פרסום שונות, בהן חברת גוגל ותוכניות שותפי פרסום שונות.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
אתר "מובטל" דרושים הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "מובטל" דרושים, בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר "מובטל" דרושים מראש ובכתב.

אין להעתיק, לסרוק, לאסוף, להשתמש בתוכן האתר בכלל ובתוכן מודעות הדרושים בפרט
ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.בעל אתר \ עסק \ גולש \ משתמש אשר יפר סעיף זה צפוי לתביעה משפטית.

חל איסור הרצת רובוטים \ מנגנונים אוטומטיים למשיכת מידע מאתר האינטרנט, הפרת סעיף זה לתקנון תגרור תשלום מוסכם של 20,000ש"ח לכל משיכת מידע שהיא שתווסף לכל פיצוי מוסכם בגין העתקה \ איסוף והצגת משרות ללא אישור כתוב ממנהל אתר "מובטל" דרושים. במידה ויגרם נזק כלשהוא בתהליך משיכת המידע האוטומטי, כל הוצאות תיקון הנזקים יחולו על מפר הסעיף.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות אתר "מובטל" דרושים לצורך קידום, שיווק או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח מכל סוג שהוא. בכל צורה ואופן ובכלל זה, אך לא רק, שליחת חומר פירסומי בתור קובץ קורות חיים, איסוף פרטי מפרסמים ושימוש בהם וכד'

שינויים / עדכונים והפסקת שירותים
אתר "מובטל" מתעדכן ומשתנה על מנת לספק את השירות הטוב ביותר והמתאים ביותר לגולשים ע"פ שיקול דעתו. אתר "מובטל" יוכל לשנות את מבנה האתר, מראה ועיצוב, כמו גם את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד השירותים לפי החלטתו וללא הודעה מוקדמת, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, בלי צורך להודיע לך על כך מראש.

תמיכה
השירותים אתר "מובטל" דרושים אינם כוללים תמיכה טכנית. צוות אתר "מובטל" דרושים ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.

סמכות השיפוט
מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל. כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידונו בבימ"ש המוסמך לדון בהם במחוז תל-אביב-יפו, וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור.

אתה מוותר בזאת וויתור סופי בלתי חוזר ומוחלט על טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך.

האתר מנוהל על ידי ניש יזמות באינטרנט
למוקד שירות ומכירות, ניתן ליצור קשר טלפוני: 072-2506060

כניסה לחשבון